Algemene voorwaarden van ClosetMatchR

Laatst bijgewerkt: 09-01-2024

Door gebruik te maken van de app ClosetMatchR (de 'App') ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je de App gebruikt. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dien je geen gebruik te maken van de App.

1. Definities
Account Owner– elke natuurlijke boven de 18 jaar of rechtspersoon die 1 of meerdere kledingkasten of etalages beheert en Artikelen koopt en/of verkoopt;

Koper - elke Account Owner boven de 18 jaar die een (of meer) Artikel(en) via de app koopt of wenst te kopen. Het betreft altijd een consument;

Verkoper - iedere Account Owner boven de 18 jaar die een of meer artikel(en) in app vermeldt en een account heeft aangemaakt. Ten behoeve van het aanbieden van betalingsdiensten is Verkoper een persoon die ten minste één transactie van een verkocht Artikel heeft voltooid;

Kledingkast – een virtuele kast (My Closet) waarbij kleding wordt geüpload. Per account kunnen er meerdere kledingkasten worden beheerd van b.v. gezinsleden;

Artikelen - de kleding die Account Owner in virtuele kledingkast zet, zowel voor inzicht als voor verkoop;

Commissie – de vergoeding aan ClosetMatchR te betalen door Koper voor elke aankoop die wordt gedaan;

Betaling –het afrekenproces dat beschikbaar is voor Koper om artikelen via de App te kopen.

Feed - het deel van de app waar Closets content met elkaar delen op basis van persoonlijk kledingprofielen;

Geïntegreerd Betalingssysteem - het online betalingssysteem dat Account Owner in staat stelt te betalen voor artikelen en diensten in de app, waarbij de betalingsdienst wordt geleverd door de Betaaldienstverlener;

Betaaldienstverlener - de betaaldienstverlener van ClosetMatchR, een in Nederland geregistreerde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Lees haar algemene voorwaarden op: https://www.pay.nl/algemene-voorwaarden

Geïntegreerde verzenddienst - de vervoers- en leveringsoptie van de in de app gekochte artikelen, waarbij de transport- en leveringsdiensten, track- & trace & retouren worden geleverd via logistieke dienstverleners. Lees haar algemene voorwaarden op: https://www.sendcloud.nl/algemene-voorwaarden

Privéberichten - communicatie via uitwisseling van privéberichten tussen Account Owners via het berichtensysteem van de app, waarbij de berichten niet publiekelijk op de app worden weergegeven;

Winkel - elke Account Owner die een of meer artikel(en) in de app vermeldt als onderdeel van zijn professionele activiteit en een 'Winkel'-account heeft aangemaakt. Alleen professionele verkopers met een Kamer van Koophandel registratie mogen als Winkel verkopen op ClosetMatchR;

Privacybeleid - het document waarin de wijze is vastgelegd waarop ClosetMatchR persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, verwerkt, opslaat en doorgeeft;

Diensten - alle diensten die door de app aangeboden worden, met inbegrip van de hostingdiensten, de Commissie en de bijkomende diensten, die elk aangeboden worden met als doel een veilige en vertrouwde ervaring van de App te verzekeren;

App - de ClosetMatchR applicatie, website en alle andere middelen om toegang te krijgen tot het platform van ClosetMatchR. De app omvat de diensten en alle inhoud, hulpmiddelen, functies en functionaliteit die op of via het platform worden aangeboden;

Voorwaarden – de onderhavige algemene voorwaarden tussen ClosetMatchR en de Account Owner die van toepassing zijn op het gebruik van de app inclusief koop en/of verkoop;

Totale Prijs - betekent het totale bedrag dat verschuldigd is voor een transactie, bestaande uit de door Verkoper vastgestelde prijs voor het/de artikel(en), de transactiekosten, de verzendkosten (optioneel) & de Commissie. Indien Koper verkiest het artikel terug te zenden met gebruikmaking van een geïntegreerd retourverzendingslabel dat op ClosetMatchR gekocht is, zullen de retourverzendkosten afgetrokken worden van de vastgestelde prijs voor het/de artikel(en) die aan Koper terugbetaald zal worden;

Verzending - betekent dat de Verkoper binnen 5 werkdagen het Artikel ingepakt en in de staat zoals via de App verkocht is, bij een servicepunt aflevert. De logistieke dienstverleners verzorgt de levering aan de Koper.

Ophalen in de buurt - betekent dat de Koper haar aankoop aan de deur van de Verkoper (consument) komt ophalen op een vooraf overeengekomen tijdslot. Indien aankoop bij een Winkel, dan komt Koper haar aankoop ophalen in de Winkel binnen een bepaalde periode.

Transactie - betekent elke transactie gemaakt met behulp van de knop kopen tussen Koper en Verkoper waardoor een koopcontract voor het betreffende artikel wordt gesloten;

2. Identiteit ClosetMatchR
2.1 ClosetMatchR B.V. is een besloten Vennootschap

Vestigingsadres:
Zusterplein 20
3703 CB Zeist

KvK nummer: 90981472
Btw-nummer: NL865517101B01

2.2. ClosetMatchR zorgt middels deze app dat vraag en aanbod bij elkaar komen op basis van persoonlijk kledingprofiel en is dan ook puur de bemiddelaar in deze. ClosetMatchR is dan ook niet voorraadhoudend.

3. Toepasselijkheid
3.1 De Voorwaarden tussen ClosetMatchR en de Account Owner zijn van toepassing op al het gebruik van de App inclusief koop en/of verkoop, door Account Owner, Koper en Verkoper.

3.2 ClosetMatchR is (uitsluitend) de contractuele wederpartij van Account Owner met betrekking tot het gebruik van de App. Indien Koper en Verkoper op de App tot (een overeenkomst van) Koop of Verkoop overgaan, is ClosetMatchR geen partij bij deze (overeenkomst van) Koop of Verkoop en kan zij derhalve nimmer worden aangesproken tot (nakoming van) enige (schadevergoedings)verplichting uit hoofde van deze (overeenkomst van) Koop of Verkoop. Evenmin is ClosetMatchR partij bij een door Koper en Verkoper ten behoeve van de uitvoering van de (overeenkomst van) Koop of Verkoop ingeschakelde Betaaldienstverlener en/of Geïntegreerde Verzenddienst: zij kan derhalve evenmin worden aangesproken tot (nakoming van) enige (schadevergoedings)verplichting uit hoofde van deze overeenkomsten tussen Koper en Verkoper enerzijds en Betaaldienstverlener en/of Geïntegreerde Verzenddienst anderzijds.

Account Owner heeft deze Voorwaarden geaccepteerd als onderdeel van het aanmaken van een Account.

3.3 Algemene voorwaarden Betaaldienstverlener:
De Algemene voorwaarden van Betaaldienstverlener ‘Pay’ zijn eveneens van toepassing indien sprake is van koop of verkoop en maken integraal deel uit van deze Voorwaarden en zijn beschikbaar op: https://www.pay.nl/algemene-voorwaarden

3.4. Algemene voorwaarden Geïntegreerde Verzendienst
De Algemene voorwaarden van Geïntegreerde Verzendienst ‘Sendcloud’ zijn eveneens van toepassing indien sprake is van een verzending en maken integraal deel uit van deze Voorwaarden en zijn beschikbaar op: https://www.sendcloud.nl/algemene-voorwaarden

3.5 Aanvullende Voorwaarden voor Winkels:
Voor Winkels die via ClosetMatchR verkopen, kunnen aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn. Deze aanvullende Voorwaarden worden opgenomen in de Algemene Verkoopvoorwaarden Winkel (contract) en gelden samen met deze Algemene Voorwaarden.

3.6 Afwijkende Bedingen:
Account Owner kan alleen een beroep doen op bepalingen die afwijken van deze Voorwaarden als en voor zover deze schriftelijk door ClosetMatchR zijn aanvaard. Communicatie per e-mail is hiervoor voldoende.

3.7 Nietigheid of Vernietigbaarheid:
Indien een bepaling in deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal deze worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. De overige Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

3.8 Wijziging van Algemene Voorwaarden:
ClosetMatchR behoudt het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Aangepaste of nieuwe Algemene Voorwaarden zullen op in App worden geplaatst. Account Owner dient daarom regelmatig de App te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Account Owner kan ieder moment haar account op de App verwijderen.

4. Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst tussen ClosetMatchR en een Account Owner komt tot stand nadat ClosetMatchR de creatie van een Account in de App per e-mail aan de Account Owner heeft bevestigd.

5. Gebruiksvoorwaarden
5.1 Leeftijdsvereiste: Door de App te gebruiken, verklaart Account Owner ten minste 18 jaar oud te zijn. ClosetMatchR behoudt het recht om de toegang tot de App te weigeren aan personen die niet aan deze leeftijdsvereiste voldoen.

5.2 ClosetMatchR bezit exclusief alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrecht, merkrecht, en modelrecht, met betrekking tot de App, de content, advertenties, en alle door ClosetMatchR aan de gebruiker geleverde materialen.

5.3 Beperkt gebruik: Account Owner stemt ermee in om de App uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te gebruiken. Het is niet toegestaan om de App te gebruiken voor illegale, ongeoorloofde of schadelijke doeleinden, inclusief het verzenden van spam, virussen of andere schadelijke code. ClosetMatchR heeft het recht het Account van de App te verwijderen, indien de Account Owner handelt in strijdt met de onderhavige Voorwaarden.

6. Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid
6.1. Account Owner is verantwoordelijk voor alle door hen geplaatste informatie in de App, waaronder een zo volledig en nauwkeurig mogelijke beschrijving van de aangeboden kleding. ClosetMatchR kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade van Account Owners of Winkels als gevolg van vergissingen of fouten van andere Account Owners in de App.

6.2. ClosetMatchR is uitsluitend aansprakelijk voor schade bij het gebruik van de App die direct voortvloeit uit een aantoonbare tekortkoming in de nakoming van verplichtingen van ClosetMatchR, voor zover de wet dit toelaat.

6.3. ClosetMatchR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door Account Owner.

6.4. ClosetMatchR is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enige tekortkoming van de door Account Owner via de app ingeschakelde Geïntegreerde Verzenddienst.

6.5. ClosetMatchR is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enige tekortkoming van de door Account Owner via de app ingeschakelde Betaaldienstverlener. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade als gevolg van het niet afleveren of vertragen van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden, of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en de overdracht van computervirussen. ClosetMatchR zorgt voor passende beveiligingsmaatregelen op basis van gangbare beveiligingssystemen.

6.6 Account Owner is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die verstrekt wordt bij het registreren voor een account en het gebruik van de App. Account Owner stemt ermee in om geen valse, misleidende of schadelijke informatie te verstrekken.

6.7 Veiligheidsmaatregelen: Account Owner is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van je accountgegevens en wachtwoord. Account Owner stemt ermee in om ClosetMatchR onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van ongeoorloofd gebruik van haar account of andere beveiligingsinbreuken.

7. Kopen
7.1 ClosetMatchR zorgt middels deze app dat vraag en aanbod bij elkaar komen op basis van persoonlijk kledingprofiel en is dan ook puur de bemiddelaar in deze. ClosetMatchR is dan ook niet voorraadhoudend.

7.2. De Koper dient rekening te houden met mogelijke kleine afwijkingen ten opzichte van de daadwerkelijke staat. Bijvoorbeeld, de kleuren op de foto's kunnen variëren van de werkelijke kleuren. De vermelde maten van de aangeboden kledingstukken komen overeen met de informatie op het label van de kledingstukken.

7.3. De aangeboden kledingstukken in de App worden namens de (Consument of Winkel) Verkoper aangeboden.

7.4 Indien in de Buurt gekocht, maken Koper en Verkoper afspraak het kledingstuk te komen ophalen aan de deur van de Verkoper. Dit is enkel mogelijk indien Koper en Verkoper binnen een straal van 5 kilometer van elkaar wonen en Verkoper heeft aangegeven open te staan voor verkopen aan de deur.

7.5 Het betalingsverkeer verloopt via Pay, de betalingspartner van ClosetMatchR. Pay vereist voor elke betaling een geldig IBAN-nummer en identificatie van de rekeninghouder. Lees de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle Kopers en Verkopers hier: https://www.pay.nl/algemene-voorwaarden

8. Verkopen
8.1 ClosetMatchR zorgt middels deze app dat vraag en aanbod bij elkaar komen op basis van persoonlijk kledingprofiel en is dan ook puur de bemiddelaar in deze. ClosetMatchR is dan ook niet voorraadhoudend.

8.2 Elke Account Owner met geschikte kledingstukken kan deze eenvoudig en kosteloos via de App uploaden.

8.3 Door kleding via ClosetMatchR te koop aan te bieden, garandeert de Verkoper dat:

a) Hij/zij de wettige eigenaar van het kledingstuk is;

b) Hij/zij volledig bevoegd is om het kledingstuk te verkopen;

c) Het kledingstuk legaal via ClosetMatchR kan worden verkocht en beschikbaar is voor verkoop gedurende de tijd het in de App te koop wordt aangeboden;

d) Het kledingstuk niet gestolen of nagemaakt is;

e) Het kledingstuk overeenkomt met de beschrijving en foto's die de Verkoper tijdens het online-uploadproces heeft verstrekt;

f) Het kledingstuk schoon en netjes is, eventueel gestoomd en/of gestreken;

h) Indien het kledingstuk gaten, verkleuringen of zichtbare tekenen van slijtage vertoont, dit ook beschreven wordt en gefotografeerd;

i) Zowel het kledingstuk als de foto waarop het kledingstuk te koop wordt aangeboden niet in strijd zijn met de normen van goed fatsoen, met de goede orde en/of de openbare veiligheid;

8.4 Elk kledingstuk wordt online aangeboden voor verkoop mits alle gegevens ingevuld zijn.

a) ClosetMatchR behoudt zich het recht voor om kledingstukken om welke reden dan ook eerder offline te halen (de looptijd eerder te beëindigen), in welk geval ClosetMatchR de Verkoper per e-mail op de hoogte stelt en de reden kort toelicht;

b) De Verkoper heeft te allen tijde het recht om een kledingstuk om welke reden dan ook eerder offline te halen (de looptijd eerder te beëindigen) door het kledingstuk terug in My Closet te hangen of te verwijderen.

c) De Verkoper verbindt zich ertoe om het kledingstuk beschikbaar te houden voor verkoop zolang het online wordt aangeboden voor verkoop. Indien dit niet mogelijk is, moet de Verkoper het kledingstuk offline halen.

d) ClosetMatchR behoudt zich het recht voor om een Verkoper van de App te verwijderen als deze niet volgens de regels handelt.

8.5 ClosetMatchR heeft volledige autonomie bij het bepalen en uitvoeren van haar marketing- en verkoopbeleid, inclusief de manier waarop kleding van Verkopers aan het publiek via de Feed in de App worden aangeboden.

8.6 Voor elk kledingstuk dat via de App 'succesvol' is verkocht, ontvangt de Verkoper 100% van de door de Verkoper bepaalde verkoopprijs. De verkoopprijs is de prijs die op de App wordt weergegeven en door de Koper wordt geaccepteerd. Dit bedrag wordt na succesvol ontvangst van het kledingstuk door Koper, binnen 2 dagen overgemaakt naar de Verkoper op het door Verkoper opgegeven IBAN-nummer. 'Succesvol' betekent dat het kledingstuk tijdig en in goede staat (zoals beschreven in de advertentie) bij de Koper aankomt zonder klachten.

8.7 Het betalingsverkeer verloopt via Pay, de betalingspartner van ClosetMatchR. Pay vereist voor elke betaling een geldig IBAN-nummer en identificatie van de rekeninghouder. Lees de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle Kopers en Verkopers hier: https://www.pay.nl/algemene-voorwaarden

8.8 In het geval dat een kledingstuk wordt verkocht aan een Koper, wordt Verkoper hiervan op de hoogte gesteld door ClosetMatchR via e-mail. Koper bepaalt de levering/ophaal optie.

a) Indien verkocht via verzending, ontvangt Verkoper ook een kant-en-klaar en gefrankeerd verzendlabel per e-mail, zodat het kledingstuk bij de logistieke dienstverlener kan worden aangeboden. Verkoper moet het verkochte kledingstuk zo snel en zo schoon mogelijk (uiterlijk binnen 5 werkdagen) aan Koper verzenden.

b) Indien in de Buurt verkocht, maken Verkoper en Koper afspraak het kledingstuk te komen halen aan de deur van Verkoper. Dit is enkel mogelijk indien Koper en Verkoper binnen een straal van 5 kilometer van elkaar wonen en Verkoper heeft aangegeven open te staan voor ophalen aan de deur.

9. Betalingsvoorwaarden
9.1 De prijs die aan elk Artikel wordt toegekend, wordt bepaald door Verkoper op basis van factoren zoals de kwaliteit, het merk en de huidige conditie van het Artikel. ClosetMatchR geeft hiervoor de volgende richtlijnen mee als advies de prijs te bepalen:

• Nieuw met prijskaartje80% van verkoopprijs
• Nieuw zonder prijskaartje60% van verkoopprijs
• Zeer goed50% van verkoopprijs
• Goed40% van verkoopprijs
• Redelijk20% van verkoopprijs


9.2 De prijzen vermeld in de App zijn in Euro's, inclusief BTW.

9.3 Nadat een bestelling in de App is geplaatst, bevestigt ClosetMatchR de bestelling per e-mail, waarbij tevens uitsplitsing in prijs kleding, commissie, transactie- & verzendkosten (optioneel), worden vermeld.

9.4 Betalingen worden verwerkt via Pay. De betaling voor de bestelde Artikel(s) kan worden voldaan via directe betaling na de bestelling, gebruikmakend van online betaalsysteem aangeboden door Pay. Lees de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op Account Owner hier: https://www.pay.nl/algemene-voorwaarden.

9.5 De bezorging van de bestelling wordt gestart zodra de betaling succesvol is ontvangen.

9.6 Verzendkosten zijn gebaseerd op 3 type pakket maten: klein – middel – groot. De Koper betaalt de eventuele verzendkosten.

10. Retourbeleid
10.1 Retourneren is mogelijk indien het een ander kledingstuk betreft dan gekocht of er schade/defecten zijn, die niet zijn vermeld bij aankoop door Verkoper. Koper dient foto’s als bewijs mee te sturen in een bericht naar Verkoper. Dit bericht wordt ook door ClosetMatchR ontvangen. Als Verkoper kleding retour wil ontvangen, zal vervolgens Koper de kleding binnen 5 werkdagen moeten retourneren. Na ontvangst door (Zakelijke) Verkoper, krijgt Koper binnen 2 dagen het aankoopbedrag terug. Ook indien (Zakelijke) Verkoper kleding niet retour wenst. Retourkosten zijn voor Koper.

10.2 Retourneren is mogelijk, specifiek voor ophalen aan de deur of ophalen in Winkel, indien de kleding niet aan smaak Koper voldoet of de verkeerde maat heeft. De Koper dient kleding achter te laten of direct terug te brengen. Na ontvangst door (Zakelijke) Verkoper, krijgt Koper binnen 2 dagen het aankoopbedrag terug.

10.3 Bij Verzending valt kleding die niet aan smaak Koper voldoet of de verkeerde maat heeft, niet onder het retourbeleid. Kleding wordt in Kopers ‘My Closet’ gehangen zodat Koper kleding direct kan doorverkopen. Dit bespaart Koper retourkosten en draagt bij aan CO2-reductie.

10.4 Als de kledingstukken mogen worden geretourneerd, gelden de volgende voorwaarden:

a) De Koper retourneert de kledingstukken met alle geleverde accessoires en in de staat zoals ontvangen met behulp van het door Verzenddienst verstrekte verzendlabel, dat per e-mail is ontvangen;

b) De te retourneren kledingstukken dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na goedkeuring van de retour, te worden teruggestuurd naar de Verkoper;

c) Het door de Koper betaalde aankoopbedrag voor (uitsluitend) de kleding (exclusief de commissie, transactie- & verzendkosten die zijn betaald bij aankoop) zal door ClosetMatchR zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen na succesvol ontvangst van de geretourneerde kledingstukken aan de Koper worden terugbetaald. De retourkosten worden verrekend met het aankoopbedrag.

11. Overmacht
11.1 ClosetMatchR is niet verplicht om enige verplichting jegens Account Owner na te komen als dit wordt verhinderd door overmacht. Overmacht doet zich voor wanneer de tekortkoming het gevolg is van omstandigheden buiten de controle van ClosetMatchR, waaronder in ieder geval wordt begrepen: oorlog of daarmee vergelijkbare situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van ClosetMatchR, tekortkomingen van toeleveranciers en/of transporteurs van ClosetMatchR, overheidsmaatregelen zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosies.

11.2 ClosetMatchR kan tijdens de periode van overmacht de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, heeft elke partij het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

12. Links naar externe websites
De App kan links bevatten naar externe websites of diensten die niet worden beheerd of gecontroleerd door ClosetMatchR. ClosetMatchR is niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy praktijken of beschikbaarheid van dergelijke externe sites of diensten. Het volgen van links naar externe sites gebeurt op eigen risico.

13. Wijzigingen in de App en voorwaarden
ClosetMatchR behoudt zich het recht voor om op elk moment de App te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande kennisgeving. ClosetMatchR kan ook deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Het is Account Owner verantwoordelijkheid om regelmatig deze voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.

14. Privacyverklaring & Cookiebeleid
14.1 ClosetMatchR behandelt en verwerkt de gegevens van haar Account Owner in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

14.2 ClosetMatchR zal de App (inclusief de aangeboden diensten) aanbieden en de gegevens van Account Owner verwerken volgens het Privacybeleid en Cookiebeleid. Deze verklaringen zijn integraal van toepassing op en maken deel uit van deze Voorwaarden. Account Owner verklaart op de hoogte te zijn van het Privacybeleid en het Cookiebeleid en hiermee akkoord te gaan.

14.3 Persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt door derden of aan derden worden verstrekt, met uitzondering van:

a) Werknemers, directieleden en aandeelhouders van ClosetMatchR;

b) Partijen die namens ClosetMatchR gegevens verwerken;

c) Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van de Overeenkomst (bijvoorbeeld de logistieke dienstverlener die de Artikel(en) aflevert);

d) Externe adviseurs;

e) Politie en justitie (indien noodzakelijk).

15. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
15.1 Deze bepalingen, alle Overeenkomsten, en alle andere juridische betrekkingen met ClosetMatchR vallen exclusief onder het Nederlandse recht.

15.2 Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Midden-Nederland.

16. Contact
Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze algemene voorwaarden of het gebruik van de App, neem dan contact op via support@closetmatchr.com